komunikat

Informacja w sprawie uczestnictwa firmy Tensoft na spotkaniu dot. integracji Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) w dn. 23 lipca 2014

Potwierdzamy obecność przedstawiciela firmy Tensoft sp. z o.o. na spotkaniu, które będzie poświęcone integracji Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) z aplikacjami wspierającymi ( moduł Mieszkańcy i USC).

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie MSW przy ul. Batorego 5 w Warszawie.

Na spotkaniu przedstawiona zostanie informacja o aktualnym stanie realizacji programu pl.ID oraz prowadzonych pracach, dotyczących komunikacji aplikacji wspierających z SRP.

Informujemy również, że firma Tensoft złożyła wcześniej wniosek do MSW z prośbą o udostępnienie danych niezbędnych do poprawnego przygotowania aplikacji do działania w planowanym terminie oraz w wymaganym zakresie .

Więcej na stronie:

http://www.tensoft.pl/aktualnosci/moduly-mieszkancy-i-usc-aplikacjami-wspierajacymi-program-pl-id

 

konferencja

W dniach 24–26 czerwca 2014 odbędzie się Kongres technologiczny ADAS na który serdecznie zapraszamy wszystkie firmy współpracujące. W ramach Kongresu odbędą się spotkania z osobami odpowiedzialnym za kluczowe moduły systemu ADAS oraz prezentacje nowych rozwiązań. Poruszone będą także tematy o charakterze integracyjnym ( szyna danych )oraz plany rozwoju i budowy nowych modułów. Dodatkiem będą bloki tematyczne prowadzony przez specjalistów wdrożeniowców, prezentujące szczegółowej rozwiązania stosowane w wybranych modułach. Bogaty program będzie obejmował także panele dyskusyjne , spotkania z osobami zarządzającymi firmą Tensoft oraz wieczorne spotkania integracyjne.

Spotkanie odbędzie się w okolicy Ślesina, który słynie z pięknych jezior oraz lasów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Tel: 77 442 71 71
Tel: 77 442 71 67
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W styczniu 2015 roku, planowane jest uruchomienie Systemu Rejestrów Państwowych ( RSP), który będzie zasilany poprzez internetową aplikację Źródło. Moduły  Mieszkańcy i USC (autorskie rozwiązania  firmy  TENSOFT) , będą mogły aktualizować  dane w RSP wyłącznie  poprzez  specjalny kanał dostępowy,  jako aplikacje wspierające.

Wszystkie dotychczasowe aplikacje do obsługi ewidencji ludności , które służyły do prowadzenia gminnych zbiorów meldunkowych, zgodnie z nowymi zapisami ustawy o ewidencji ludności będą od roku 2015 służyły do prowadzenia rejestru mieszkańców  oraz rejestrów z nimi powiązanych.

Aby zapewnić aplikacjom Mieszkańcy i USC  prawidłową łączność z Systemem Rejestrów Państwowych, zgodnie z procedurą umieszczoną na stronie internetowej: http://obywatel.gov.pl/aplikacje-urzednik,  Tensoft  sp. z o.o.  złożył  do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  wniosek o udostępnienie informacji dotyczących dostępu do SRP wraz ze stosownym oświadczeniem. Po otrzymaniu niezbędnych informacji i dostępu do SRP przystąpimy do przystosowania  autorskiego oprogramowania w zakresie wymaganym przez Departament Ewidencji Państwowych.


Od końca ubiegłego roku firma Tensoft bierze udział w badaniach, w ramach projektu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pt. „Współpraca nauki z biznesem na rzecz innowacji w marketingu i organizacji” (POKL 2007-2013), których celem jest poznanie stanu wdrażania innowacji organizacyjnych i towarzyszących im uwarunkowań w małych i średnich przedsiębiorstwach w woj. opolskim.

nto

Homologacja programu Mieszkańcy została przedłużona do końca roku 2014

miesz duzy

Dnia 06.11.2012 firma Tensoft recertyfikowała stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie : Projektowanie, wdrażanie oraz obsługa serwisowa systemów informatycznych w administracji publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z certyfikatem

certyf2012_d

Konferencja "Opłata za odpady"

Firma Tensoft jest autorem oprogramowania "Opłata za Odpady" które już od 3 lat działa z powodzeniem w Urzędzie Miejskim w Pszczynie. Chcąc podzielić się z Państwem swoimi doświadczeniami zapraszamy do udziału w konferencji która odbędzie się 10 października 2012r. o godzi. 10:00 na terenie Szarej Willi w Opolu przy ulicy Oleskiej 11. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w pokazie do 05.10.2012, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie www.odpady.tensoft.pl. (czas trwania pokazu około 3 godzin)

Temat konferencji:

Omówienie wybranych zagadnień Ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach.
Przedstawienie systemu zbiórki odpadów stałych zgodnie z Ustawą, na przykładzie rzeczywistego rozwiązania w UM Pszczyna.
Prezentacja oprogramowania informatycznego wspierającego realizację zadań nałożonych przez Ustawę.


Zapraszamy do udziału.
www.odpady.tensoft.pl

Głównym zadaniem modułu Mieszkańcy jest gromadzenie i przechowywanie informacji o osobach zamieszkałych na terenie gminy. Najistotniejszą i zarazem podstawową grupę informacji przechowywanych przez moduł stanowią dane zawarte w "Kartotece Mieszkańców". Moduł został opracowany tak, by dla każdego mieszkańca istniała możliwość przechowywania danych odpowiednich do zawartości standardowej karty KOM poszerzonych o informacje dodatkowe zgodne z wymaganiami RCI PESEL (Rządowego Centrum Informatycznego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności).

Moduł ten posiada homologację RCI PESEL, prowadzi pełną obsługę ewidencji ludności w zakresie wymaganym przez PESEL. Moduł jest stale aktualizowany zgodnie z poleceniami RCI PESEL na podstawie porozumienia z dnia 4 maja 1995 roku. Zmodyfikowane wersje oprogramowania są na bieżąco przekazywane użytkownikom.

mieszka

 

Moduł jest przystosowany do komunikacji z systemem obsługi obywatela przeznaczonym do wydawania dowodów osobistych według nowego wzoru.

 

Moduł umożliwia pełną obsługę informatyczną wyborów (do władz lokalnych, wyborów do Sejmu, prezydenckich i innych), obsługę dowolnych list wg dowolnie definiowanych okręgów (listy poborowych, listy dzieci w wieku przedszkolnym itp.).

Istotnym czynnikiem określającym funkcjonalność modułu jest zestaw operacji na bazie danych jakie jest on w stanie wykonać oferując jednocześnie przejrzysty i funkcjonalny wygląd informacji, jak również zapewniający użytkownikowi łatwy dostęp do zasobów bazy danych i związanych z nią operacji edycyjnych.

Moduł realizuje następujące funkcje:

Prowadzenie rejestru wszystkich mieszkańców

Możliwość grupowania mieszkańców według statusu zameldowania - podział na banki danych: mieszkańcy stali, czasowi, byli, przejściowi lub wszyscy

Przeglądanie i edycja danych osobowych mieszkańców

Automatyczna rejestracja poprawek danych osobowych

Obsługa ruchu ludności - zameldowanie, wymeldowanie poza gminę, wymeldowanie z urzędu, emigracja, powrót z emigracji, rejestracja pobytu czasowego w gminie, poza gminą lub za granicą

Rejestracja zastrzeżenia adresu oraz zabezpieczenie przed jego odczytaniem przez osoby niepowołane

Wprowadzanie i przeglądanie zmian danych osobowych: zmiany nazwisk, imion, obywatelstwa, wydawanie dokumentów tożsamości, korekta błędnie wydanego numeru ewidencyjnego przez administratora systemu

Rejestracja pozbawienia praw wyborczych oraz zgłoszeń dotyczących zmiany miejsca uczestnictwa w wyborach

Rejestracja aktów urzędu stanu cywilnego na potrzeby ewidencji ludności: urodzin, adopcji, adopcji anonimowej, małżeństw, unieważnień małżeństw, rozwodów, zgonów współmałżonków oraz zgonów (opcjonalnie transfer danych z systemu USC)

Tworzenie okręgów wyborczych i automatyczne przypisywanie mieszkańców do odpowiednich okręgów, tworzenie grup mieszkańców (okręgi szkolne, wojskowe itp.)

Drukowanie standardowych spisów mieszkańców: list wyborczych, list poborowych i przedpoborowych, list sześciolatków itp.

Drukowanie standardowych druków i pism: wezwanie o przesłanie KOM, wezwanie do uzupełnienia danych, poświadczenie zamieszkania, wezwanie do poboru, itp.

Przeszukiwanie rejestru mieszkańców według dowolnego kryterium

Tworzenie dowolnie zaprojektowanych zestawień mieszkańców spełniających zadane kryterium

Tworzenie dowolnie zaprojektowanych wzorów pism i druków wypełnianych automatycznie danymi mieszkańca podczas wydruku

Ustalanie liczby mieszkańców spełniających zadane kryterium (np. liczba osób zameldowanych w danym okresie, liczba urodzin lub małżeństw, liczba mieszkańców zameldowanych na danej ulicy itp.),

Przekazywanie informacji o zmianach danych mieszkańców do jednostek nadrzędnych - Terenowego Banku Danych i Rządowego Centrum Informatycznego PESEL

Rejestracja faktu niedopełnienia obowiązku meldunkowego wykonywana automatycznie dla całego banku danych, przenoszenie przedterminowych adresów czasowych do archiwum

Archiwizacja danych

Moduł korzysta z następujących słowników: imion, ulic, zawodów, miast, wystawców dokumentów tożsamości i kodów terytorialnych

Dostępne są funkcje pomocnicze: kalkulator, edytor, kalendarz, kalendarz odsetek, rejestr użytkowników i ich uprawnień

Program jest w pełni sparametryzowany. Pozwala użytkownikowi konfigurować i definiować w dowolny sposób zestawienia i formularze wielokrotnego stosowania.

Od 1 stycznia 2012 roku właścicielem odpadów komunalnych, powstających w nieruchomościach mieszkalnych jest Gmina. Reguluje to ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. "O zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw".

Zgodnie z powyższą ustawą Urząd Miasta ( Gminy), w przypadku osób fizycznych, będzie naliczał ,wystawiał decyzje a następnie windykował należności związane z opłatami za odpady stałe. W module Opłata za odpady naliczanie opłat odbywa się w oparciu o jedno z poniższych. W zależności od przyjętego wariantu, oprogramowanie umożliwia naliczenie opłaty proporcjonalnie do przyjętej stawki oraz :

  • a) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
  • b) ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
  • c) powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej

Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady, opłata naliczana jest na podstawie iloczynu liczby pojemników z odpadami oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Firma TENSOFT jest autorem oprogramowania o nazwie Opłata za Odpady które od 2010 roku z powodzeniem funkcjonuje w Urzędzie miejskim w Pszczynie.

W odpowiedzi na powtarzające się pytania oraz na pojawiające się oferty firm konkurencyjnych informujemy iż programy naszego autorstwa Mieszkańcy (ewidencja ludności) oraz USC będą przystosowane do współpracy ze ZMOKU.

Prace trwają. Obecnie oczekujemy na udostępnienie platformy testowej przez MSWiA. Jeśli pojawią się nowe informacje w tej sprawie będziemy je publikowali na naszej stronie www.tensoft.pl